Tặng hoa giảng viên marketing online Lý Bầu

Lý Bầu, jutheanhĐược đại diện cho toàn thể anh chị em nhân viên công ty Anz Pharma tặng hoa giảng viên Lý Bầu nhân dịp buổi học Marketing online.

Advertisements