Bức ảnh kỉ niệm kết thúc môn lập trình web của lớp Web khóa 10 FITHOU

Bức ảnh kỉ niệm kết thúc môn lập trình web của lớp Web khóa 10 FITHOU

thầy Lê Hữu Dũng cùng các sinh viên lớp chuyên ngành WEB FITHOU!