Thím Lâm hóa trang đón Halloween :v

Thím Lâm hóa trang đón Halloween :v

Thím Lâm hóa trang đón Halloween :v
Mode: Lâm
PS: JU.TA

Cài đặt J2ME Plugin và đăng ký Wriless Toolkit Platform cho Eclipse

1> Cài đặt J2ME Plugin cho Eclipse

Trên Eclipse
Help->Install New Software…-> 
Chọn add…
Name: J2ME
->OK
Tick chọn Eclipse J2ME
->tiếp tục cho đến khi Eclipse yêu cầu khởi động lại

2.> Đăng ký Wriless Toolkit Platform cho Eclipse

Sau khi cài đặt Plugin J2ME cho Eclipse trên Menu chọn Windows->Reference->J2ME->Device Management 
Import->
Browse… Chọn đến thư mục cài Wriless Toolkit (VD: C:\WTK2.5.2_01)
Refresh->Finish
Theo: Phamquang Long